O pobočce

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti je součástí České botanické společnosti.

Česká botanická společnost je dobrovolná výběrová organizace pokračující v činnosti Československé botanické společnosti, která byla založena v roce 1912 pod jménem Česká botanická společnost. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky. O historii České botanické společnosti si můžete přečíst v časopise Živa.

Moravskoslezská pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Pobočka pořádá přednáškové cykly, terénní exkurze pro veřejnost, konference a setkání regionálních botaniků, semináře, kurzy a jiné akce.

Pobočka vydává zpravodaj Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, který vychází jednou ročně.


ČINNOST:

Moravskoslezská pobočka ČBS rozvíjí, podporuje a popularizuje botanickou činnost v oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska. Podporuje spolupráci mezi jednotlivými botanickými pracovišti, amatérskými botaniky i pracovišti ochrany přírody.

Pobočka každoročně pořádá cyklus botanických exkurzí, odborné přednášky a semináře. Podrobnosti najdete v sekci Exkurze a přednášky.

Pobočka zaštiťuje projekt Nálezové databáze MSP ČBS, který má za cíl sdružovat a sbírat údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky. Podrobnější informace najdete na stránkách databáze na www.nalezovka.cz.

V současné době se členové pobočky aktivně věnují tvorbě Digitální knihovny MS ČBS, která zastřešuje několik projektů, mezi nimi i Bibliografie regionální botanické literatury a Digitalizace starých regionálních botanických prací. Podrobnosti najdete v sekci Botanická literatura.


ČLENSTVÍ:

Podmínkou členství v Moravskoslezské pobočce České botanické společnosti je pouze zaplacení ročního členského příspěvku, který činí 100,- Kč.

Je tedy možné, aby se členem pobočky stal i nečlen ČBS, zájemce o botaniku.

Členství v pobočce VZNIKNE zasláním řádně vyplněné přihlášky výboru pobočky [mspobocka.cbsgmail.com].

Přihláška do pobočky je ke stažení zde.

Členství v pobočce ZANIKNE

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení (např. e-mailem) výboru,

b) nezaplacením členského příspěvku po dobu delší než dva roky, a to ani v přiměřené lhůtě k zaplacení stanovené výborem ve výzvě.

Členský příspěvek slouží na pokrytí základních nákladů pobočky (výroba informačních materiálů, poštovné, běžná režie, provoz a aktualizace webových stránek).

Členské příspěvky lze zaplatit na exkurzích či přednáškách.

Informace o platbě Vašeho příspěvku Vám podá jednatel pobočky [mspobocka.cbsgmail.com].


VEDENÍ POBOČKY:

Činnost pobočky zajišťuje výbor ve spolupráci se členy pobočky. Výbor pobočky je pětičlenný a je volený na 4leté volební období.

Ve volebním období 2021–2025 pracuje výbor  pobočky v tomto složení:

Veronika Kalníková (předsedkyně)
Zbyněk Hradílek (místopředseda)
Michal Hroneš (jednatel)
David Hlisnikovský (člen)
Jiří Kocián (člen)

 

KONTAKT:

Moravskoslezská pobočka ČBS
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
E-mail: mspobocka.cbsgmail.com
Internet: www.ms-cbs.cz