Krist Vladimír

* 8. 2. 1905, Zubří – † 27. 3. 1942, Mauthausen

Narodil se v Zubří roku 1905. Po maturitě na reálném gymnáziu ve Valašském Meziříčí v r. 1925 se zapsal na přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kde se do středu jeho zájmů dostala botanika. Studoval zde učitelskou větev a v r. 1930 složil státní zkoušku. Již od 2. ročníku, od r. 1926, působil u prof. Podpěry jako demonstrátor a v r. 1930 byl zde ustanoven nehonorovaným asistentem. Po návratu z dvouleté vojenské služby se stal v r. 1933 asistentem honorovaným a v témže roce získal hodnost doktora přírodních věd po předložení disertační práce o československých hořcích.

K poznání československé flóry podnikal časté cesty na Slovensko a Podkarpatskou Rus a brzy nato, v r. 1934, přidal i studijní cestu do Bulharska a Rodenských hor v Rumunsku, odkud přivezl množství cenného dokumentačního materiálu. V ústavu prof. Podpěry zastával pedagogické funkce a chystal docentskou habilitaci. Habilitační spis Halofytní vegetace jihozápadního Slovenska a severní části Malé Uherské nížiny (publikován 1940) patří k vrcholům jeho publikační činnosti. Další snahy V. Krista přerušila okupace Československa a následné uzavření vysokých škol. Přetržený chod práce v botanickém ústavu a personální změny postihly i V. Krista: v červnu 1941 byl přeložen do dendrologického ústavu Vysoké školy zemědělské.

S okupací ČSR se Krist nemohl smířit, připojil se k důstojníkům pracujícím v odboji: Dr. F. Gregorovi, F. Weissovi, členu zpravodajské služby a Dr. L. Máčelovi. Skupina se scházela i v budově botanického ústavu, avšak gestapo ji časem odhalilo. Vladimír Krist byl 20. listopadu 1941 zatčen, vyslýchán v Kaunicových kolejích a odvlečen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde 27. března 1942 podlehl útrapám. Po skončení války bilancovala i Masarykova univerzita míru svých nejvyšších ztrát a vzdala různými akcemi poctu těm, kteří obětovali život. V r. 1946 byl RNDr. Vladimíru Kristovi udělen čestný titul docenta pro obor systematické botaniky in memoriam.

Vladimír Krist napsal v letech 1930-1940 téměř 40 původních vědeckých prací z různých oblastí botaniky, zejména z taxonomie, floristiky a fytocenologie a ekologie. Věnoval se i adventivním rostlinám, neboť chápal jejich praktický význam jako nebezpečných plevelů, alergenů či jedovatých rostlin. K jeho stěžejním dílům patří také taxonomická monografie Hořce Československé republiky (1933-1935). Nutno zdůraznit i Kristovu činnost v ochraně přírody, v práci popularizační a spolkové: byl jednatelem Přírodovědeckého klubu v Brně a podílel se na jeho přednáškách a exkursích.

S použitím následujících podkladů připravila Marie Popelářová.

[Použito publikací J. Unara k životu a dílu V. Krista, životopis viz Sborn. Kl. Přírod. Brno 27: 22-25, Naše Věda 24: 126-128, Výr. Zpr. Morav.-Slez. Akad. Věd Přír. 21: 21-22, Folia Hist. Fac. Sci. Masaryk. Univ. no. 45.]

Text a fotografie jsou převzaty z práce:
Vacek V. et Bureš P. (2001): Činnost ústavu do začátku třicátých let. In: Vacek V. et
Bureš P. : Botanika. Dějiny oboru na Masarykově univerzitě v Brně. – Folia Hist. Fac. Sci. Masaryk. Univ. no. 70.

Životopis Vladimíra Krista zapsal poprvé Josef Podpěra:
Podpěra J. (1948): Dr. Vladimír Krist. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně za rok 1946, 27: 22-25.