Členové

Podmínkou členství v pobočce je pouze zaplacení ročního členského příspěvku, který činí 50,- Kč. Je tedy možné, aby se členem pobočky stal i nečlen ČBS, zájemce o botaniku.

Členský příspěvek slouží na pokrytí základních nákladů pobočky (výroba informačních materiálů, poštovné, běžná režie, provoz a aktualizace webových stránek). Členské příspěvky lze zaplatit na exkurzích či přednáškách. Informace o platbě Vašeho příspěvku Vám podá hospodář pobočky.

Přihláška do pobočky ke stažení zde

Ke dni 1.9.2017 má pobočka celkem 68 členů:

Batoušek Petr

petr.batousekcentrum.cz

– pochází ze Zlínska
– pracoval mimo obor botaniky, v současnosti důchodce

botanické zaměření a specializace:
– floristický výzkum ČR (zvláště v Bílých Karpatech)
– taxonomie čeledi Orchidaceae (zejména rody Epipactis a Dactylorhiza)

Brandová Blanka

blanka.brandovagmail.com
osobní www stránka

– pochází z východních Čech
– vystudovala obor Ochrana přírody na PřF Univerzity Palackého v Olomouci

botanické zaměření a specializace:
– ohrožené druhy dřevin (hlavně rody Betula a Salix)

řešené projekty:
– fotografiemi se podílí na Portálu české flóry

Cimalová Šárka

sarka.cimalovaosu.cz

– pochází z Orlové
– vystudovala systematickou biologii a ekologii na PřF Univerzity Palackého v Olomouci a obor botanika na PřF Masarykovy univerzity v Brně
– pracovala jako odborný pracovník v oblasti botaniky, dokumentace a managementu ZCHÚ na AOPK ČR středisku Ostrava
– od roku 2000 působí jako vědecko-pedagogický pracovník na Katedře biologie a ekologie PřF Ostravské univerzity v Ostravě
– je členkou redakční rady Časopisu Slezského Muzea v Opavě (série A, vědy přírodní) a redakční rady časopisu Acta Musei Beskidensis

botanické zaměření a specializace:
– regionální floristika (Severní Morava a Slezsko)
– ekologie
– studium vegetace se zaměřením na segetální plevelová společenstva (Střední Evropa, Turecko, Malajsie, Vietnam)

Dančák Martin

martin.dancakupol.cz
osobní www stránka

– pochází ze Vsetínska
– působí jako vědecko-pedagogický pracovník na katedře ekologie a životního prostředí PřF Univerzity Palackého v Olomouci
– je členem redakční rady časopisu Acta Carpathica Occidentalis
– je spoluautorem Portálu České Flóry

botanické zaměření a specializace:
– rostlinná systematika, taxonomie a chorologie
– biodiverzita a fytogeografie tropů
– flóra střední Evropy

Dobrovolný Petr

Dvořák Václav

Fialová Martina

fialiceseznam.cz
osobní www stránka

– pochází z východních Čech
– na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí a obor Učitelství tělesné výchovy a biologie pro střední školy

botanické zaměření a specializace:
– biologie a ekologie polyploidního komplexu (Allium oleraceum)

řešené projekty:
– fotografiemi se podílí na Portálu české flóry

Fuksa Josef

Hettenbergerová Eva

eva.hetteseznam.cz
osobní www stránka

– pochází z Ostravska, nyní působí v Brně

– vystudovala bakalářský obor Systematická biologie a ekologie na Ostravské univerzitě v Ostravě a magisterský a doktorský obor Botanika na Masarykově univerzitě
– působí jako odborný pracovník na Ústavu botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity (v pracovní skupině pro výzkum vegetace a ve výzkumu ekologie rašelinišť)

botanické zaměření a specializace:
– prameniště a louky (převážně na moravsko-slovenském pomezí)

řešené projekty:
– inventarizační průzkumy v Bílých Karpatech a Brně
– fotografiemi se podílí na Botanické fotogalerii

Hlavatá Jana

Hlinická Veronika

Hlisnikovský David

david.hlisnikovskyemail.cz

– pochází z Frýdecko-Místecka
– pracuje mimo obor botaniky

botanické zaměření a specializace:
– věnuje se regionální floristice severovýchodu ČR

řešené projekty:
– aktualizace Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje

Hradílek Zbyněk

zbynekhrseznam.cz

– pochází z Přerova
– působí jako vědecko-pedagogický pracovník na katedře botaniky PřF a na katedře biologie PdF Univerzity Palackého v Olomouci
– je členem International Association of Bryologists

botanické zaměření a specializace:
– bryologie – systematika, ekologie a rozšíření mechorostů
– diverzita a role mechorostů v lesních porostech
– monitoring vzácných druhů mechorostů v ČR

Hroneš Michal

michal.hronesgmail.com
osobní www stránka
osobní www stránka

– pochází z Hradce Králové
– působí jako vědecko-pedagogický pracovník na katedře botaniky PřF Univerzity Palackého v Olomouci

botanické zaměření a specializace:
– taxonomie a biosystematika vybraných skupin krytosemenných rostlin (Malpighiales, jednoděložné rostliny)

Chumchal Martin

chumchal.martincentrum.cz
osobní www stránka

– pochází z Rožnova pod Radhoštěm
– vystudoval obor průmyslový design na Střední uměleckoprůmyslové škole v Ostravě
– je zakládající člen ZO ČSOP Choryňská stráž
– aktivista v koalici Stophf pro Valašsko
– vystavující kreslíř a portrétista, který se věnuje též ilustraci fauny a flóry
– člen České společnosti ornitologické – Birdwatching

botanické zaměření a specializace:
– nadšený botanik amatér se zájmem o biologii valašských luk a pastvin, zejména naši orchidoflóru

Chumchal Stanislav

chumchal.sseznam.cz

– pochází z Choryně na Valašsku
– vystudoval VŠ pedagogickou v oboru andragogika (výchova a vzdělávání dospělých)
– působil jako pedagogický pracovník a pracovník v sociálních službách při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením
– v současné době je v důchodu

botanické zaměření a specializace:
– zajímá se o fytoterapii a homeopatii a využití rostlin v těchto oborech
– chce se věnovat obnově a údržbě PP Choryňská stráž

Jandová Michaela

Janeček Josef

Jindra Ivan

ivan.jindraatlas.cz

– pochází ze Zlínska
– vystudoval agronomii, lukařství a pastvinářství
– od roku 2005 se v některých letech věnuje botanice jako OSVČ, jinak pravidelně jako koníčku
– od r. 2011 je ve starobním důchodu

botanické zaměření a specializace:
– odborně floristika a zčásti fytocenologie (nové nálezy zveřejňovány ve spolupráci s kolegy v Additamentech ve Zprávách ČBS)
– jako koníček herbářové sběry pro jeho soukromý herbář a pro herbáře BRNU, BRNM, GM

řešené projekty:
– botanické průzkumy a botanické inventarizace chráněných území nebo území navržených k ochraně přírody (pro Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) – v okresech Vsetín a Zlín

Kalníková Veronika

V.Kalnikovaseznam.cz

– pochází z Frýdecko-Místecka
– je studentka

botanické zaměření a specializace:
– vegetační ekolog (říční biotopy – hlavně nepůvodní druhy, štěrkové náplavy)

řešené projekty:
– spolupracuje na tvorbě serveru Botanická fotogalerie

Klečková Zina

Kocián Jiří

jikocianseznam.cz

– pochází z Novojičínska
– pracuje jako botanik na AOPK ČR

botanické zaměření a specializace:
– rod Hieracium, horská a vysokohorská vegetace, územní ochrana rostlin a biotopů

řešené projekty:
– mapování výskytu, variabilita a in situ / ex situ ochrana rodu Hieracium v Hrubém Jeseníku
– květena Štramberského krasu

Kočí Martin

Koutecká Věra

Kubešová Svatava

Kyselá Monika

kyselavmo.cz

– pochází z východních Čech
– vystudovala obor biologie, geografie a ochrana životního prostředí na PřF Univerzity Palackého v Olomouci
– v současnosti působí jako kurátor botanických sbírek ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (podsbírky mykologická, Bryophyta a Lichenes)
– je odpovědnou redaktorkou časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci

botanické zaměření a specializace:
– floristický a bryologický výzkum Olomouckého kraje

Lederer Jiří

lederer.jirifrydekmistek.cz

– pochází z Frýdecko-Místecka a Pobeskydí
– není botanik – botaniku má jako koníček a považuje se spíše za milovníka botaniky
– pracuje na Magistrátu města Frýdku-Místku (odbor životního prostředí a zemědělství, zástupce vedoucího odboru a vedoucí oddělení zeleně)
– profesní zaměření: ochrana přírody, arboristika a dendrologie, mykologie, zahradní a krajinářská architektura, management městské a krajinné zeleně

botanické zaměření a specializace:
– mykologie (makromycety) a mykofloristika – zaměření zejména na dřevokazné a jejich vliv na fyziologickou a biomechanickou vitalitu dřevin
– snaží se o poznání co nejvíce taxonů Frýdecko-Místecka (a širšího Pobeskydí a Beskyd), bez zaměření na určitou taxonomickou skupinu

Mičková Petra

petra.mickovamuzeumnj.cz

– pochází z Novojičínska
– vystudovala obor Systematická biologie a ekologie na Ostravské univerzitě
– působí jako botanička v Muzeu Novojičínska, p.o.

botanické zaměření a specializace:
– regionální flora a vegetace oblasti Novojičínska
– záliba v teplomilné vegetaci

řešené projekty:
– výzkumný projekt DE08P04OMG001, 4-DE/1 „Výskyt a rozšíření teplomilné květeny na Novojičínsku jako doplňující prvek studia květeny Moravské brány“

Mikulenková Linda

Mládek Jan

jan.mladekupol.cz
osobní www stránka

– pochází z Podkrkonoší (Jilemnice); od r. 1998 se pohybuje po moravsko-slovenském pomezí, kde od r. 2007 i bydlí (Návojná)
– působí jako vědecký pracovník asistent na katedře botaniky PřF Univerzity Palackého v Olomouci a na katedře botaniky PřF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

botanické zaměření a specializace:
– dříve se podílel na mapování pro soustavu NATURA 2000, síťovém mapování cévnatých rostlin (CHKO Bílé Karpaty, CHKO Beskydy) a v r. 2004 resp. 2006 v oblasti založil dlouhodobé managementové experimenty porovnávající vliv sečení, pastvy, vypalování a ponechání ladem na vegetaci
– nyní se zaměřuje na vliv managementu na trvalé travní porosty, funkční charakteristiky vegetace, ekologie rostlin č. Fabaceae a poloparazitických rostlin č. Orobanchaceae

řešené projekty:
– viz webové stránky

Mruzíková Zuzana

mruzikovaseznam.cz
osobní www stránka

– pochází z Osoblažska
– vystudovala Gymnázium v Krnově, následně Biologii na PřF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a Systematickou biologii a ekologii na PřF Univerzity Hradec Králové
– od dubna 2015 do června 2016 pracovala záchranné stanici u Vlašimi
– pracuje na Správě CHKO Orlické hory

botanické zaměření a specializace:
– flóra na Osoblažsku

řešené projekty:
– fotografiemi se podílí na Portálu české flory
– spolupracuje s autory map v projektu PLADIAS

Nytra Lukáš

nytra.luseznam.cz

– pochází z Karvinska
– vystudoval AF Mendelu v Brně – obor agroekologie
– dokončuje doktorát z aplikované a krajinné ekologie
– je předsedou nově vznikající ZO ČSOP Cieszynianka (www stránka)

botanické zaměření a specializace:
– dosud věnoval především flóře Petrovic u Karviné
– chce se věnovat i flóře v dalších místech Těšínska

řešené projekty:
– záchrana (vyhlášení ZCHÚ) Lazecké remízy (www stránka, www stránka)
– v rámci ČSOP udržovat několik rašelinišť ve Slezských a Moravskoslezských Beskydech, účast ve správních řízeních, zabránění rozšíření těžby uhlí na Karvinsku apod.

Ohryzek Jiří

Ondrová Vlasta

o.vlastaseznam.cz

– pochází z Bílých Karpat
– je botanik amatér zabývající se ochranou přírody
– vede ČSOP Pantoflíček Slavkov

Orlová Bohdana

Podhorný Jaroslav

podhorny.csopseznam.cz

– pochází z vyškovské části Drahanské vrchoviny
– je úřadující předseda ZO ČSOP Hořepník Prostějov

botanické zaměření a specializace:
– zajímá se o geobotaniku, fytocenologii a skupiny Carex a Orchideaceae
– s kolegy se zabývá záchranou, obnovou a managementem cenných přírodních biotopů

Popelářová Marie

marie.popelarovanature.cz

– pracuje na Správě CHKO Beskydy (botanik, Natura 2000)

botanické zaměření a specializace:
– flóra a vegetace Beskyd, záliba v lučních mokřadech

Podstawková Daniela

dpodstawkovamuzeumct.cz

– pochází z Českého Těšína
– vystudovala Aplikovaná ekologii a Systematickou biologii a ekologii na PřF Ostravské Univerzity v Ostravě
– pracuje jako biolog a ekolog v Muzeu Těšínska

botanické zaměření a specializace:
– věnuje se studiu mechorostů

Procházková Jana

Ptáčková Hana

lekarnakarolinkaseznam.cz

– vystudovala Gymnázium ve Vsetíně a Farmaceutickou fakultu UK Bratislava (DP: Obsahové látky kořene Salvia officinalis)
– zajímá se o léčivé rostliny a lidové léčitelství na Valašsku

botanické zaměření a specializace:
– mapování výskytu Gladiolus imbricatus v k.ú. Huslenky

Rozbrojová Zdenka

Sedláčková Marie – čestný člen

marie.sedlackova.rndrcentrum.cz

– narodila se v Hodoníně
– od r. 1945 žila v Novém Jičíně, od r. 1969 žije ve Frenštátě p. Radhoštěm

– od r. 1957 působila v Okresní muzeum v Novém Jičíně, od 70. let působí jako samostatný odborný pracovník – botanik – v Muzeu Novojičínska Nový Jičín, p. o.
– v letech 1962-1968 absolvovala dálkové studium (obor Bi-Z) na PřF Univerzity Palackého v Olomouci
– v r. 1978 obhájila disertační práci z botaniky na PřF Univerzity J. E. Purkyně v Brně

– spolupracovala s autory publikací Květena ČR 1-8, Ostravsko sv. X (v rámci edice Chráněná území České republiky): úvod – botanická charakteristika Moravskoslezského kraje a okresu Nový Jičín
– vytvořila podklady textů botanických charakteristik 8 bioregionů SV Moravy pro publikaci Culek M. (ed.) (1996): Biogeografické členění ČR. Enigma, Praha
– publikuje floristické, fytocenologické a ochranářské příspěvky v regionálních časopisech (Čas. Slez. Muz. – ser. A, Opava; Vlastivěd. Sborn. Novojičínska; Hlasy Muzea ve Frenštátě p. Radhoštěm)

botanické zaměření a specializace:
– floristika regionu Novojičínska a přilehlých oblastí SV Moravy
– fytocenologie lesní vegetace
– registrace historických a recentních výskytů ohrožených taxonů Moravskoslezského kraje

řešené projekty:
– od r. 1976 spolupracuje s BÚ ČSAV Průhonice na projektu síťového mapování FKS 1-4 včetně aktualizace doplňků nově registrovaných údajů
– zpracovávala 3 lokality Novojičínska (Štramberk, Bordovice Na Peklech, jižní část CHKO Poodří) v rámci projektu Natura 2000 (2000-2001)
– podílela se na tvorbě Červeného seznamu Moravskoslezského kraje (2005) a v současné době spolupracuje na jeho aktualizaci

Skarka Miroslav

Ševčík Jan

sevcikjanemail.cz, jan.sevcikosu.cz
osobní www stránka

– pochází z Ostravska
– pracuje jako docent v oboru zoologie na Katedře biologie a ekologie PřF Ostravské univerzity v Ostravě a jako odborný pracovník entomologického oddělení Slezského zemského muzea v Opavě

botanické zaměření a specializace:
– flóra Ostravska
– rostliny a houby jako hostitelé fytofágního a mykofágního hmyzu

Šimurdová Lenka

Štencl Radek

Štěpánková Petra

Svačina Tomáš

tomas.svacinapost.cz

– pochází z Hostýnských vrchů
– pracuje na Městském úřadě v Bystřici pod Hostýnem na odboru životního prostředí

botanické zaměření a specializace:
– regionální floristika a managementová opatření pro podporu ohrožených druhů rostlin a živočichů v rámci spolku na ochranu přírody (zejména v oblasti Hostýnských vrchů a okolí)
– výzkum taxonu snědek pyrenejský kulatoplodý

řešené projekty:
záchranný program pro snědek pyrenejský kulatoplodý
– mapování pro Atlas rozšíření rostlin ČR (v pojektu PLADIAS)
– mapování pro databázový informační systém ochrany přírody (DISOP, ČSPOP)

Švandová Hana

svandova.hcentrum.cz

– pochází ze Vsetínska, v současné době ale žije na Novojičínsku v obci Veřovice
– pracuje mimo obor botaniky – ve zdravotnickém zařízení v laboratoři imunologie v Novém Jičíně

řešené projekty:
– od roku 2002 (bez přestávky) projekt Natura 2000 – nejdříve původní mapování, teď aktualizace zmapovaných okrsků

Tkáčiková Jana

tkacikovamuzeumvalassko.cz
osobní www stránka

– pochází z Valašsko-Meziříčska
– od roku 2004: Muzeum regionu Valašsko, botanik – kurátor

řešené projekty:
– floristický a bryologický výzkum regionu, fytocenologický výzkum vybraným biotopů (štěrkové náplavy, prameniště, jedlobučiny)

Tureček Tomáš

Valko Richard

Valová Veronika

Vašut Radim J.

radim.vasutgmail.com
osobní www stránka

– pochází z Rožnovska
– působí jako odborný asistent na katedře botaniky PřF Univerzity Palackého v Olomouci

botanické zaměření a specializace:
– dříve se věnoval floristice valašské části Beskyd
– v současné době se věnuje biosystematice, konzervační a populační genetice vybraných skupin apomiktů (Taraxacum, Rubus) a dřevin (především Salix a Betula)

řešené projekty:
– Portál České Flóry (řešitel)
– dále projekty zaměřené na konzervační genetiku dřevin, a projekty zaměřené na biosystematiku / mikroevoluci apomiktických druhů rostlin

Večeřa Martin

osobní www stránka

– pochází z Brna
– působí jako odborný pracovník na Ústavu botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity

botanické zaměření a specializace:
– prostorové analýzy a modelování druhové bohatosti různých typů vegetace
– ekologická konektivita krajiny, problematika biokoridorů
– diverzita sekundárních lesních biotopů

řešené projekty:
– podílí se na mapování květeny Brna

Zábranská Dagmar

zabranskadagmarseznam.cz

– narodila se v Rychnově nad Kněžnou
– od roku 1974 trvale bydlí v Uherském Hradišti
– vystudovala SVVŠ Žamberk (1966-69), ekologii na PřF Univerzity Palackého v Olomouci (1969-74) a v r. 1983 složila rigorózní zkoušku ze systematické biologie
– působila v Uherském Hradišti jako vodohospodář, ekolog, projektant souhrnných pozemkových úprav (1976-91), na referátu životního prostředí – vedoucí oddělení ochrany přírody (1991-2002, okresní úřad) a jako vedoucí odboru životního prostředí (2003-10, městský úřad)
– v současnosti je v penzi

botanické zaměření a specializace:
– je členkou Orchidea klubu Brno a Botanické sekce při CHKO Bílé Karpaty

řešené projekty:
– prováděla botanický průzkum v CHKO Bílé Karpaty (1980)
– podílela se na mapování vstavačovitých Moravy a Slezska pro publikaci Jatiová M. et Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku, Brno
– účastnila se mapování typů přírodních stanovišť v rámci soustavy NATURA 2000 na lokalitě Rovná hora, Králov v okrese Uherské Hradiště
– prováděla inventarizační průzkumy potřebné pro vyhlášení maloplošných CHÚ a VKP na území okresu Uherské Hradiště (1991-2010) a monitoring vegetace na plochách dotčených stavbou „Revitalizace Nivničky a obnova Mlýnského náhonu v k. ú. Uherský Brod a k. ú. Nivnice“ (2012)

Zimola Josef

josefzimolaseznam.cz

– pochází z Opavska
– vystudoval Mendelovo gymnázium v Opavě, studuje biologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
– je amatérský botanik – přispívá do Opavského přírodovědného zpravodaje

řešené projekty:
– fotografiemi se podílí na tvorbě serveru Botanická fotogalerie

Zukal Dominik

Komentáře nejsou povoleny.