Členové

Ke dni 31.12.2021 má pobočka celkem 77 členů (s podmínkami členství se můžete seznámit zde).

Níže naleznete infovizitky členů:

Batoušek Petr
petr.batousek_centrum.cz

geografická oblast oborové působnosti:
Morava

zaměstnání:
důchodce

členství:
Česká botanická společnost, Orchidea klub Brno

botanické zaměření a specializace:
floristika (Orchidaceae, Carex, Alchemilla)
Dančák Martin
martin.dancak_upol.cz
osobní stránka

zaměstnání:
Univerzita Palackého v Olomouci

botanické zaměření a specializace:
systematika, taxonomie, fytogeografie, floristika
Hlisnikovský David
david.hlisnikovsky_email.cz

geografická oblast oborové působnosti:
někdejší Severomoravský kraj

členství:
Česká botanická společnost

botanické zaměření a specializace:
floristika

řešené projekty:
Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje
Horák David
davidjhorak_gmail.com
osobní stránka

členství:
Česká botanická společnost, Alpine Garden Society

botanické zaměření a specializace:
rod Saxifraga, pěstované okrasné rostliny mírného podnebného pásu, Gagea sect. Didymobulbos

řešené projekty:
mapy rozšíření rodu Saxifraga pro projekt PLADIAS
Hradílek Zbyněk
zbynek.hradilek_upol.cz

absolvované studium:
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

zaměstnání:
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta

botanické zaměření a specializace:
bryologie
Hroneš Michal
michal.hrones_upol.cz
osobní stránka

zaměstnání:
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky

členství:
Česká botanická společnost

botanické zaměření a specializace:
biosystematika cévnatých rostlin, především jednoděložných geofytů a čeledi Boraginaceae
Kalníková Veronika
v.kalnikova_seznam.cz
osobní stránka

geografická oblast oborové působnosti:
Evropa

absolvované studium:
Masarykova univerzita – botanika (Bc.), botanika, učitelství biologie pro střední školy (Mgr.), botanika (Ph.D.)

zaměstnání:
AOPK ČR – RP SCHKO Beskydy

členství:
Česká Botanická Společnost a její Moravskoslezská pobočka, European Vegetation Survey

botanické zaměření a specializace:
vegetační ekologie s užším zaměřením na klasifikaci, diverzitu a ekologii vegetace říčních ekosystémů; ochrana přírody – monitoring, management, územní ochrana
Kantorová Nikol
Nikol.kantorova_seznam.cz

geografická oblast oborové působnosti:
Slezské Beskydy a okolí

absolvované studium:
Masaryková Univerzita, Přírodovědecká fakulta – učitelství biologie a učitelství geografie a kartografie

botanické zaměření a specializace:
floristika
Kocián Jiří
jikocian_seznam.cz
osobní stránka
bibliografie

geografická oblast oborové působnosti:
Novojičínsko a jeho širší okolí, Jeseníky, Beskydy

absolvované studium:
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta – ochrana a tvorba životního prostředí (Bc.), botanika (Mgr.)

zaměstnání:
AOPK ČR – odd. MZCHÚ

botanické zaměření a specializace:
botanika – rod Hieracium, fytogeografie, chorologie, endemismus, horské a reliktní ekosystémy; mykologie – houby podhorských a horských lesů, především bučin, suťových lesů a smrčin; ochrana přírody – územní ochrana, ochrana fytogenofondu, legislativní nástroje

řešené projekty:
botanické a mykologické inventarizace MZCHÚ, květena Štramberského krasu, metodické a koncepční řešení soustavy MZCHÚ v ČR
Lukeš Zbyněk
zbynous_zbynous.net
osobní stránka

geografická oblast oborové působnosti:
Morava a okolí (Metylovice, Brno, Osoblažsko, Beskydy a Podbeskydí)

absolvované studium:
elektrikář (Mgr., Ph.D.)

zaměstnání:
VVÚ s. p.

členství:
Orchideaklub Brno, Česká botanická společnost

botanické zaměření a specializace:
ohrožené a chráněné rostliny ČR a SR, orchideje ČR a EU, karnivory

řešené projekty:
Květena Metylovic, Databáze GPSPR, Fytochorion GPSPR, správce FB skupiny „Ohrožené druhy rostlin ČR a SR“, administrátor www stránek Orchideaklubu Brno (www.orchideaklub.cz)
Mičková Petra
petra.mickova_muzeumnj.cz

geografická oblast oborové působnosti:
oblast bývalého okresu Nový Jičín

absolvované studium:
Ostravská univerzita – systematická biologie a ekologie (Mgr.)

zaměstnání:
botanička v Muzeu Novojičínska p.o. v Novém Jičíně

členství:
Česká botanická společnost

botanické zaměření a specializace:
průzkum regionální flory a vegetace oblasti Novojičínska, zejména teplomilná vegetace Moravské brány
Mruzíková Zuzana
zuzana.ms.cbs_gmail.com
osobní stránka

geografická oblast oborové působnosti:
Osoblažsko, Orlické hory (ev. východní Čechy), okrajově jižní Morava a Metylovicko

absolvované studium:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – biologie (Bc.); Univerzita Hradec Králové – systematická biologie a ekologie (Mgr.)

zaměstnání:
od 2017 AOPK ČR – RP SCHKO Orlické hory (momentálně mimo služební poměr)

členství:
Česká botanická společnost

botanické zaměření a specializace:
floristika

řešené projekty:
fotografie rostlin (BioLib, portál české flóry aj.), spolupráce s autory map v projektu PLADIAS
Petrů Anita
anita.petru_nature.cz

geografická oblast oborové působnosti:
CHKO Jeseníky

absolvované studium:
Česká zemědělská univerzita v Praze – Voda v krajině (Ing.)

zaměstnání:
AOPK, odborná referentka vodního hospodářství

botanické zaměření a specializace:
vodní a mokřadní společenstva
Popelářová Marie
mariepopelarova_post.cz

geografická oblast oborové působnosti:
Beskydy

absolvované studium:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta – systematická biologie a ekologie (Bc.); Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta – systematická biologie a ekologie, botanika (Mgr.)

zaměstnání:
AOPK ČR – RP Správa CHKO Beskydy

členství:
Česká botanická společnost

botanické zaměření a specializace:
projekt „Karpatské louky“, monitoring vegetace a chráněných druhů, management bezlesí

Taraška Vojtěch
vtaraska_mzm.cz

geografická oblast oborové působnosti:
Morava, Slezsko, východní Čechy

absolvované studium:
Univerzita Palackého v Olomouci – systematická biologie a ekologie (Bc.); botanika (Mgr.), učitelství biologie; Ostravská Univerzita – učitelství geografie

zaměstnání:
Moravské zemské muzeum

členství:
Česká botanická společnost, Český svaz ochránců přírody

botanické zaměření a specializace:
rod Dactylorhiza (taxonomie, chorologie, cytogeografie), květena antropogenních stanovišť (kamenolomy, železnice), herbářové sbírky

řešené projekty:
PLADIAS – mapování rozšíření cévnatých rostlin v ČR
Zábranská Dagmar
zabranskadagmar_seznam.cz

absolvované studium:
SVVŠ Žamberk (1966-1969); Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta – obor biologie – specializace ekologie (1969-1974); rigorózní zkouška na studijním oboru – systematická biologie (1983)

zaměstnání:
1976-1991 Zemědělské výrobní sdružení Uherské Hradiště – funkce vodohospodář, ekolog, projektant souhrnných pozemkových úprav
1991-2002 Okresní úřad Uherské Hradiště, referát životního prostředí – vedoucí oddělení ochrany přírody
2003-2010 Městský úřad Uherské Hradiště, vedoucí odboru životního prostředí
od 1.11.2010 penze

členství:
Česká botanická společnost, Orchidea klub Brno a Botanická sekce při CHKO Bílé Karpaty

řešené projekty:
– spolupráce na mapování vstavačovitých Moravy a Slezska pro publikaci Jatiová M. & Šmiták J. 1996: Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku, Brno a průběžné zasílání údajů o výskytu a nových lokalitách vstavačovitých Orchidea klubu Brno
– mapování typů přírodních stanovišť v rámci soustavy NATURA 2000 na lokalitě Rovná hora, Králov v okrese Uherské Hradiště
– inventarizační průzkumy potřebné pro vyhlášení maloplošných CHÚ a VKP na území okresu Uherské Hradiště (uloženo na KÚ Zlínského kraje a MěÚ Uherské Hradiště, 1991-2010)
– monitoring vegetace na plochách dotčených stavbou Revitalizace Nivničky a obnova Mlýnského náhonu v k. úz. Uherský Brod a k. úz. Nivnice, 2012, uloženo na MěÚ Uherský Brod
– botanický průzkum lokality Louky v kat. území Staré Město, 2016, uloženo na MěÚ Staré Město
– od roku 2013 odborný dohled nad managementovými a záchrannými zásahy v EVL Rochus v Uherském Hradišti, botanické průzkumy, uloženo na Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště

další informace:
HRABEC J., ŠNAJDARA P., ZÁBRANSKÁ D. 2000: Potvrzení výskytu hadince nachového – Echium russicum J.F. Gmelin v Hlucké pahorkatině – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5: 80–81.

ZÁBRANSKÁ D. 1980: Botanický průzkum CHKO Bílé Karpaty. – Ms. (ZVS Uherské Hradiště, uloženo na CHKO Bílé Karpaty) – průzkum území v uherskohradišťské části byl podkladem pro síť maloplošných chráněných území.