Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Na tomto webu naleznete pouze akce naší Moravskoslezské pobočky ČBS, další akce České botanické společnosti a jejích složek jsou k dohledání na stránkách České botanické společnosti

Determinační setkání – rod třtina (Calamagrostis) – krátký report

V sobotu 19. listopadu 2022 proběhlo na katedře botaniky PřF UP v Olomouci determinační setkání zaměřené na poznávání středoevropských třtin. Lektorem byl Milan Štech z katedry botaniky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na setkání dorazilo 14 účastníků, z toho 12 členů Moravskoslezské pobočky ČBS.

Na počet druhů ve střední Evropě nevelký rod třtina není u floristů příliš oblíben, což je zřejmě dáno značnou plasticitou jednotlivých druhů, vysokou mírou hybridizace, ale i neochotou floristů studovat důležité znaky v jednokvětých kláscích. Milan Štech nás nejprve seznámil se stavem poznání jednotlivých druhů u nás, s jejich morfologickou variabilitou, cytologií, rozšířením a možnými kříženci. Následoval výběr reprezentativních herbářových položek a poté i úkol pro účastníky setkání v podobě položek bez určení, kdy si jednotliví účastníci mohli vyzkoušet své nabité znalosti. Prezentace M. Štecha bude v nejbližších dnech pro členy zpřístupněna na stránkách pobočky.

Kromě běžných druhů, které se na území působnosti naší pobočky vyskytují (C. arundinacea, C. canescens, C. epigejos a C. villosa), byla pozornost věnována samozřejmě i vzácným druhům, zejména C. pseudophragmites, která se vyskytuje zejména na Frýdecko-Místecku a Jablunkovsku a jejíž výskyt byl nově ověřen i v údolí Bystřice na Olomoucku, a C. purpurea, která roste v širším okolí Nízkého Jeseníku. Seznámili jsme se samozřejmě i s dalšími druhy, včetně recentně objevené C. rivalis.

Setkání snad ve většině účastníků zanechalo dojem, že se nejedná o extrémně komplikovaný rod, kterému by se měli v terénu vyhýbat. Doufejme tak, že v budoucnu začnou přibývat nálezy některých vzácnějších druhů našeho regionu, především C. purpurea.

text a foto: M. Hroneš

Foto 1. Milan Štech představuje rod třtina.

Foto 2. Výběr reprezentativních položek k jednotlivým druhům.

Foto 3. Pohled do publika.

Foto 4. Účastníci setkání si prohlíží vybrané položky třtin.

Foto 5. Třtina saská (Calamagrostis rivalis) je posledním přírůstkem rodu v květeně ČR.

DĚJE SE JINDE: Péče o PP Kudlačena a sbírka

V letošním roce se podařilo Hnutí Brontosaurus (základní článek Kolovrátek) odkoupit téměř 3,2 hektary lučních porostů v přírodní památce Kudlačena a jejím nejbližším okolí. PP Kudlačena je chráněna pro hojný výskyt orchidejí, např. prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica) a jejich křížence, kruštík bahenní (Epipactis palustris) či albinotický jedinec kruštíku širolistého (Epipactis helleborine). Můžeme zde nalézt i řadu dalších druhů vázaných na sihly, tedy podmáčené rašelinné louky. Bohatá je populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus), nalézt zde můžeme i rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia) nebo suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Z živočichů je významná bohatá populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), vyskytuje se zde vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), pravidelně zde bývá nacházena i zmije obecná (Vipera berus).

O celou lokalitu dlouhodobě pečuje ZČ HB Kolovrátek formou fázové a mozaikové seče. Významná část plochy je každoročně kosena ručně, kosami.

Podpořit výkup biologicky hodnotných ploch a jejich následnou údržbu lze přes sbírku https://www.darujme.cz/projekt/1206883.

Zemřel Zdeněk Vrubel

Zdeněk Vrubel * 29. leden 1973 – † 31. říjen 2022 V nedožitých 50 letech tragicky odešel botanik a zcela neobyčejný environmentalista – Zdeněk Vrubel z Pazderné u Frýdku. Svůj život zasvětil minimalizaci ekologické stopy dnešní konzumní společnosti, kterou v mnohém … Celý příspěvek

OSOBNOSTI: Duda Josef

Pokračujeme v představení významných regionálních botaniků, kteří působili v oblasti severní Moravy a Slezska. Josef Duda se narodil 19. března 1925 v Komárově a byl vedoucím botanického oddělení Slezského muzea v Opavě a významným bryologem zaměřujícím se především na játrovky. Mnoho … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (2.) díl seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska. Druhé pokračování Zajímavých mykologických nálezů ze severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit jedenácti taxonů, jejichž autory je sedm … Celý příspěvek

Mykologická exkurze Palkovickými hůrkami – krátký report

V sobotu 17. září 2022 proběhla mykologická exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS, která vedla přes oblast Palkovických hůrek. K vedoucímu, kterým nebyl nikdo jiný než Ing. Jiří Lederer, se připojilo dalších 16 účastníků. Počasí akci přálo, bylo pod mrakem, ale bez srážek. … Celý příspěvek

Fenomén Velká kotlina 1. Flóra, vegetace, fauna

První díl monografie o Velké Kotlině autora Leo Bureše vyšel ve středu 31.8.2022. Kniha obsahuje podrobné floristické, fytocenologické a faunistické údaje vycházející z téměř padesátiletých autorových terénních výzkumů a z rešerší dosavadní odborné literatury, včetně prací z 19. století, dále … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Příběh Mattioliho herbáře

FloraVeg – online databáze flóry a vegetace Evropy

Nedávno byla spuštěna online databáze flóry a vegetace Evropy – FloraVeg. Jedná se o projekt Pracovní skupiny pro výzkum vegetace Masarykovy Univerzity. Protože databáze prezentuje data z celé Evropy, je v angličtině. Tím se ale nenechte odradit. Najdete zde seznam všech v … Celý příspěvek

Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově – skončil

V sobotu 16. července 2022 dospěl Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově do svého závěru, kdy se z Přerova vypravili do svých domovin i poslední účastníci. V pátek 15. července probíhaly poslední exkurze a my jsme se vypravili na … Celý příspěvek

Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově – se pomalu chýlí ke konci

Floristický kurz ČBS v Přerově se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci, čtvrtek 14. 7. 2022 byl předposledním dnem kurzu. Vydali jsme se na exkurzi, která pro tentokrát vedla do okolí Hlinska pod Hostýnem, do tzv. hostýnského Záhoří. Exkurzi … Celý příspěvek

Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově – exkurze v plném proudu

Pondělí 11. 7. 2022 bylo ve znamení prvního plnohodnotného exkurzního dne Floristického kurzu ČBS v Přerově. V neděli večer se účastníci zapsali na vybrané exkurze a v pondělí ráno pak již vyráželi do různých koutů zájmového území, kde objevovali jak … Celý příspěvek

Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově započal

Floristický kurz České botanické společnosti Přerov, který probíhá ve dnech 10. 7. – 16. 7. 2022 na území Moravskoslezské pobočky ČBS začal v neděli 10. 7. příjezdem účastníků. Již první den kurzu byla pro dychtivé botaniky připravena exkurze do blízkého okolí, na rybníky u Předmostí. … Celý příspěvek

Exkurze za historickými lokalitami vstavače osmahlého – krátký report

Začátek léta byl letos horký a suchý. Alespoň na Horním Vsacku, kde se 2. července odehrávala exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS vedená Marií Popelářovou a Veronikou Kalníkovou. Proč zmínka o horku a suchu? Je-li začátek léta bez deště, zemědělci stihnou pokosit … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11, Příloha 1

Samostatná Příloha č. 1 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11 obsahuje Informační materiály k Floristickému kurzu České botanické společnosti, Přerov 2022, který se koná 10.–16. 7. 2022. Obdrží účastníci kurzu. Doporučená citace:Hroneš M. & Hradílek Z. (2022): Floristický kurz České … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 11/2021

Po několikaleté odmlce, vyšlo koncem roku 2021 11. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete přečíst zajímavé přírodovědné příspěvky z regionu severovýchodu ČR. Časopis Acta Musei Beskidensis má zcela nový, svěží kabát, a také vnitřní sazba prošla velmi … Celý příspěvek

Exkurze Kytičky osady Hraničky – (středně) krátký report

Čtvrtá exkurze Moravskoslezské pobočky (18. června 2022) směřovala do Rychlebských hor. Sraz účastníků, jichž se dostavilo něco přes dvě desítky, byl na konečné autobusu v Nových Vilémovicích. Ti, kdo skutečně využili veřejné dopravy, však botanizovali již během přestupu v Uhelné, … Celý příspěvek

Exkurze krajinou sopek Nízkého Jeseníku – (ne až tak) krátký report

V sobotu 4. června proběhla třetí exkurze Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti v roce 2022. Cílem byly sopečné vrcholy Velkého a Malého Roudného, které se tyčí nad přehradou Slezská Harta u obce Roudno. Za mlhou hustou, že by se dala … Celý příspěvek

Rostlina roku 2022 – Mapujeme červenokvěté hlaváčky. Přidáte se?

Již druhým rokem vyhlašuje Hlavní výbor České botanické společnosti Rostlinu roku. Ohlédnutí za pilotním ročníkem, kdy byl titul propůjčen vstavači kukačce (Anacamptis morio), naleznete na stránkách časopisu Živa (https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/ohlasy-rostliny-roku-2021.pdf). V roce 2022 byl za Rostlinu roku vybrán zástupce teplomilných plevelů, hlaváček … Celý příspěvek

Vycházka (nejen) za prstnatci bezovými na Osoblažsko – krátký report

Při plánování exkurze na Osoblažsko, při které jsme chtěli vyrazit za prstnatci bezovými zprvu panovaly mírné obavy, zda tou dobou už nebude vegetačně pozdě, abychom ještě nějaké viděli. S postupem letošního chladného jara se situace obrátila a otázkou bylo, zda nebude … Celý příspěvek