Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

POZVÁNKA: Exkurze do nejsevernějšího výběžku Tršické pahorkatiny

Exkurze po východních svazích Kosíře – krátký report

Třetí exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS se uskutečnila 12. května a tentokráte výprava s mezinárodní účastí vyrazila na zhruba 10 km dlouhou trasu z Čelechovic na Hané do Slatinic. Trasa vedla od vlakové stanice Čelechovice, kde jsme zaznamenali bohatě kvetoucí populaci máku polního (Papaver argermone).

V intravilánu Čelechovic byly k vidění teplomilné synantropní druhy jako lebeda lesklá (Atriplex sagittata) a posed bílý (Bryonia alba). Pak již následovala xerotermní trávníky a meze s nakvétající šalvějí luční (Salvia pratensis), mateřídouškou olysalou (Thymus glabrescens) či omanem hnidákem (Inula conyzae). Naši exkurzi občas přehlušovaly rány z brokovnic během právě probíhajících střeleckých závodů, ale to nám nebránilo v ověření bohaté populace lněnky Dollinerovy (Thesium dollineri) kolem Růžičkova lomu a údivu nad vysazenou či zplanělou třemdavou bílou (Dictamnus albus), která kvetla i v nezvyklé bílé formě.

Po krátkém odpočinku jsme v úmorných letních teplotách polní cestou kráčeli po vzácné tužance tvrdé (Sclerochloa dura) ve směru rezervace Vápenice, ve které již v plném květu zářila sasanka lesní (Anemone sylvestris), stejně jako zplanělé orlíčky a kakost oddénkatý (Geranium macrorrhizum). Severně od rezervace byla k vidění vitální populace třešně křovité (Prunus fruticosa).

Zajímavé druhy nás čekaly i v zařízlém údolí Deštného potoka, který napájí obecní rybník ve Slatinkách. V potoce rostl např. zblochan hajní (Glyceria nemoralis) či krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa), kolem na stinné loučce několik druhů kontryhelů (Alchemilla spp.). Ze Slatinek jsme směřovali do PR Malý Kosíř s bohatě kvetoucí smolničkou (Lychnis viscaria), bohužel již odkvetlým vstavačem kukačkou (Orchis morio), ale pěkně nakvétající lněnkou lnolistou (Thesium linophyllon).

Všichni jsme ve zdraví dorazili do lázeňského městečka Slatinice, kde se jen Jana Tkáčiková odvážila ochutnat vynikající léčivé sirné prameny.

Text: V. Dvořák
Foto: J. Tkáčiková

Foto 1. Odpočinek na kosířskými ovocnými sady.

Foto 2. Tužanka tvrdá na polní cestě.

Foto 3. Výhledy na cestě do Slatinek.

Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do Přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku – krátký report

Další pobočková exkurze zamířila na podmáčené rašelinné louky a lesní porosty v PP Kamenec v Dobré u Frýdku-Místku. Zájemci se sešli v nebývale hojném počtu v sobotu 5. května 2018 na parkovišti u výzkumného ústavu VÚHŽ. Odtud trasa vedla po okraji PP Kamenec, kde jsme z polní cesty měli výhled na nejcennější část území – jezírko a rašelinnou louku s kvetoucími suchopýry (Eriophorum angustifolium).

Do nejcennějších částí jsme nevstupovali vzhledem k množství vody a také množství účastníků exkurze. Přesto jsme měli možnost vidět i na okrajích řadu zajímavých rostlin – např. druh s karpatským rozšířením kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), kvetoucí orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo vzácnější druh břehů potoků a kanálů potočník vzpřímený (Berula erecta). Více do mokra jsme zašli pouze za ověřením silně ohrožené masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), kterou se nám – i přes poměrně časný termín exkurze – podařilo potvrdit.

Z mechorostů jsme se seznámili s běžnými vlhkomilnými druhy, které převládaly v mechovém patře v PP, např. károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata), baňatka potoční (Brachythecium rivulare), měřík čeřitý (Plagiomnium undulatum) a rašeliníky (Sphagnum spp.). Za nejzajímavější objev lze považovat poměrně velké porosty invazního mechu křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) na okraji nejcennějších nelesních ploch v PP. Tento poměrně snadno poznatelný druh se šíří směrem ze západu a lokality přibývají i na severovýchodní a východní Moravě.

Trasa exkurze pokračovala v lesní části PP, kde jsme ještě zastihli dokvétající jarní geofyty – např. česnek medvědí (Allium ursinum) a druhy vázané na karpatskou oblast – ostřice převislá (Carex pendula) a kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa).

Ukázky běžných i vzácnějších rostlin a mechorostů vázaných na mokřady i lesní biotopy doplňovali Lukáš Nytra o zajímavosti ze života obojživelníků, plazů, ryb i hmyzu a ing. Lederer ukázal několik nejen dřevokazných hub. Celou exkurzi jsme měli zpestřenou četnými přelety historických letadel, protože v blízkém areálu U Medvěda probíhala konkurenční akce Rytíři nebes.

Text: J. Tkáčiková
Foto: L. Nytra a J. Tkáčiková


Foto 1. Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).


Foto 2. Invazní mech Campylopus introflexus v detailu a na kontaktu s rašeliníky, které vytlačuje.

Foto 3. Rašelinná louka s kvetoucím suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium).Foto 4. – 6. Účastníci exkurze.

Foto 7. Lukáš Nytra se ujal zoologických ukázek a výkladu.

Foto 8. Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Bryo-lichenologická vycházka do Ostružné a okolí – krátký report

Během sobotní exkurze 28. 4. 2018 do přírodní rezervace Stráž–Skalka u Ostružné (mapa) hledalo přes 20 účastníků lišejníky, mechorosty a cévnaté rostliny na vápencových výchozech. Lokalita není odborné veřejnosti neznámá. Již v 60. letech 20. století se zde výzkumu bazifilní … Celý příspěvek

Exkurze do okolí Cakova a Nových Dvorů u Náměšti na Hané – krátký report

První pobočková exkurze roku 2018 byla vedena do severovýchodní části Drahanské vrchoviny v okolí Cakova. Exkurze se zúčastnilo 16 zájemců. Exkurze vedla z nádraží v Senici na Hané širokým obloukem přes osady Nové Dvory a Svatá Voda do Náměště na … Celý příspěvek

Acta Musei Silesiae 66/3/2017

Vyšlo číslo 66/3/2017 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Kocián J. & Chrtek J.: Distribution of mountain hawkweeds (Hieracium s. str.) in the Hrubý Jeseník Mountains; rozsáhlý příspěvek sumarizuje … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Masožravé rostliny

Pozvánka na přednášku a výstavu, která se uskuteční v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek (podrobnosti níže).

Online Databáze české flóry a vegetace PLADIAS

Byla spuštěna online Databáze české flóry a vegetace PLADIAS (www.pladias.cz), kde naleznete:

  • interaktivní mapy rozšíření taxonů cévnatých rostlin české flóry
  • asi 13 milionů zdrojových údajů o lokalitách v těchto mapách
  • několik desítek biologických a ekologických vlastností taxonů, včetně nově
  • vytvořených a zčásti dosud nepublikovaných datových souborů
  • úplný systém klasifikace vegetace ČR s charakteristikami vegetačních typů
  • fotografie a obrázky rostlinných taxonů a vegetačních typů
  • online verze Květeny ČR a Vegetace ČR
  • elektronické databáze, mapy a botanické bibliografie ke stažení,

vše kriticky revidováno desítkami profesionálních botaniků a spolupracovníků.

Na projektu se podílí Ústav botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity, Botanický ústav AV ČR a Katedra botaniky PřF Jihočeské univerzity.

Moravskoslezská pobočka ČBS se aktivně podílí na projektu Pladias propojením nálezových dat z Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS pro mapy rozšíření taxonů cévnatých rostlin české flóry.

Časopis Preslia v digitální podobě

Po několikaletém úsilí je nyní na webu Digitální knihovny Akademie věd ČR v digitální podobě k dispozici časopis Preslia, ročníky 1 (1914) až 84 (2012).

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 7

Na výročním setkání obdrží členové pobočky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 7, které na 80 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2017. Členové obdrží zdarma. VYCHÁZÍ 16. 2. 2018. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 7 za 50 … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Rostlinstvo Krkonoš – přednáška

Pozvánka na přednášku Rostlinstvo Krkonoš, která proběhne 13.3.2018 (podrobnosti níže).

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (11.) díl seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska.

Desáté pokračování Zajímavých nálezů z regionu severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit čtyř druhů mechorostů a osmnácti taxonů cévnatých rostlin, jejichž autory je dvanáct regionálně působících botaniků.

Všechny díly seriálu najdete na stránce seriálu.

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI. (2017)

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 313/2017

Vyšlo číslo 313/2017 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Duchoslav M. & Hradílek Z.: Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle. Dvořák V. & Hlinická V.: … Celý příspěvek

Uskutečněné exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS (2011–2017)

Od roku 2011 pořádá Moravskoslezská pobočka ČBS každoročně několik exkurzí na různá zajímavá místa střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Jaké exkurze probíhají v roce 2018 se dozvíte zde.

Po najetí kurzorem na bod se dozvíte o uskutečněné exkurzi více a také si u většiny exkurzí můžete přečíst článek, který o exkurzi vyšel ve Zprávách Moravskoslezské pobočky ČBS.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59 #60

Výroční setkání 2018 – pozvánka

Vážení botaničtí přátelé,

přijměte prosím pozvánku na 24. 2. 2018 (sobota), kdy se uskuteční každoroční výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS.

– tradičně se sejdeme v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (49.4784319N, 17.9683350E).

Od 9.30 hod. bude možnost zaplatit členské příspěvky a zakoupit / vyzvednout si pobočkový časopis – využijte prosím tohoto dřívějšího času, abychom se vyhnuli protahování přestávek mezi přednáškami. Setkání začne v 10.00 hod.

PROGRAM SETKÁNÍ

Zprávy České botanické společnosti 52/2 (2017)

Vyšlo číslo 52/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. Nové číslo však obsahuje několik zajímavých příspěvků, které se regionu přeci jen dotýkají: D. Horák a spol. prezentují výsledky mapování křivatce Gagea … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 9/2017

Vyšlo 9. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst příspěvek J. Kociána o nové lokalitě pavučince anýzového na Novojičínsku. Časopis Acta Musei Beskidensis je přímým pokračováním sborníku Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy) … Celý příspěvek

Webové stránky České botanické společnosti – studentské práce

Česká botanická společnost se už přes rok prezentuje na nových webových stránkách. Přestože začátky tohoto webu byly poněkud kostrbaté, do ostrého provozu byl spuštěn poněkud předčasně a stále je na něm co zlepšovat, chci na něj upozornit. Především na část … Celý příspěvek

Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 5

V elektronické formě vyšla v časopise Preslia pátá část rozsáhlého počinu Rozšíření cévnatých rostlin v České republice, který byl připraven v rámci projektu Pladias. Jedná se o první krok k vytvoření atlasu rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Na přípravě … Celý příspěvek