Historie

Uskutečněné exkurze

Od roku 2011 pořádá Moravskoslezská pobočka ČBS každoročně několik exkurzí na různá zajímavá místa střední, severní a východní Moravy a Slezska. Na mapě jsou znázorněné proběhlé exkurze. Po rozkliku mapy se zobrazí interaktivní mapa.

Historické ohlédnutí

Původně Severomoravská pobočka ČBS byla po dlouhou dobu spjata se Slezským zemským muzeem v Opavě a vznikla v roce 1962. Dlouholetý předseda pobočky Josef Duda byl botanikem (a několik let i ředitelem) tohoto muzea. Na této půdě se setkával výbor pobočky ve složení Josef Duda (předseda), Milan Velička (jednatel), Marie Sedláčková a Emanuel Opravil. V tomto složení zajišťovali fungování a agendu pobočky a podíleli se na programu (přednášky, exkurze).

Jednou z nejvýznačnějších aktivit botanické obce v regionu severovýchodní Moravy bylo uspořádání 14. floristického kurzu ve Frýdku-Místku v roce 1975 (Skalický et al. 1978) v rámci Československé botanické společnosti. Redaktory publikovaných výsledků kurzu byli: Vladimír Skalický, Alena Hájková, Šárka Neuschlová, Marie Sedláčková a Kateřina Švendová. V roce 1982 proběhl na území pobočky 21. floristický kurz v Šumperku (Grulich 2009). Následně v roce 1989 proběhl 28. floristický kurz v Bruntále (Hradílek et al. 1999).

V roce 1997 se uskutečnil Floristický minikurz v Javorníku (Rychlebské hory) a v roce 1999 se konal 38. floristický kurz ČBS v Novém Jičíně, jehož spoluorganizátorem byla Marie Sedláčková, editorem zpracovaných výsledků byl Vít Grulich (Grulich 2003).

V průběhu roku 1998 odchází Milan Velička z funkce jednatele pobočky a na jeho místo byl výborem kooptován Vítězslav Plášek, který od roku 1997 pracoval na místě botanika ve Slezském zemském muzeu. Vítězslav Plášek rozšířil výbor pobočky o tzv. „úzké spolupracovníky” (Stanislava Hrabovského a Šárku Cimalovou – tehdy pracovníky AOPK Ostrava), kteří pomáhali připravovat akce pobočky. Společně například zahájili komplexní výzkum bryoflóry a flóry Slezských Beskyd. Výzkum mechorostů této oblasti byl publikován uceleně (Plášek & Stebel 2002), v dílčích částech i flóra a vegetace (např. Hrabovský 1999).

V roce 2004 (po úmrtí Emanuela Opravila) se uskutečnily nové volby do výboru pobočky. Výsledkem byl staro-nový tým, který pokračoval v činnosti ve složení: Marie Sedláčková (předseda), Vítězslav Plášek (tajemník), Šárka Cimalová, Věra Koutecká a Josef Duda.

V roce 2005 Marie Sedláčková a Vítězslav Plášek zpracovali Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje – za vydatné spolupráce zbytku výboru a dalších regionálních botaniků (Věra Koutecká, Zdenka Prymusová, Alena Hájková, Věra Kavalcová, Šárka Neuschlová a další).

V roce 2007 organizovali členové pobočky (Věra Koutecká, Zdenka Prymusová) exkurze za makrofytní a mokřadní vegetací na Karvinsku pro členy Pracovní sekce pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS.

V roce 2008 proběhl velmi úspěšný 47. floristický kurz ČBS ve Vsetíně (Koutecký et al. 2009).

V roce 2011 – po dlouhých letech stagnace života pobočky – došlo ke zvolení nového výboru pobočky ve složení: předseda Martin Dančák, místopředsedkyně Jana Tkáčiková, jednatelka Marie Popelářová, hospodář Vítězslav Plášek a člen výboru Radek Štencl. Od počátku roku 2011 začala pobočka vykonávat opět aktivní činnost.

Během roku 2012 proběhlo 10 floristických exkurzí, z toho 3 byly zaměřeny na mechorosty (zorganizovala Jana Tkáčiková). Exkurze proběhly jak v samostatné režii pobočky, tak ve spolupráci s pracovišti Univerzity Palackého – katedrou botaniky a katedrou ekologie a životního prostředí (Přírodovědecká fakulta) a katedrou biologie (Pedagogická fakulta) v rámci cyklu „Botanické vycházky do okolí Olomouce“ (zorganizoval Martin Dančák). Uskutečnil se také třídenní floristický minikurz, jehož organizaci zajišťoval především Jarek Podhorný ve spolupráci s ČSOP Hořepník. Rok 2012 zakončila pobočka determinačním setkáním, které proběhlo v říjnu v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a které bylo zaměřeno na rody Alchemilla a Cerastium. Setkání organizoval a lektoroval Martin Dančák. V lednu 2012 vyšlo první číslo pobočkového zpravodaje pod názvem Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, který přináší podrobné výsledky a postřehy z exkurzí i další botanické materiály a data vztahující se k regionu severovýchodní Moravy a Slezska.

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2012

V roce 2013 proběhly volby výboru na volební období 2013-2015 ve složení: předseda Martin Dančák, místopředsedkyně Jana Tkáčiková, jednatelka Marie Popelářová, hospodář Petr Kocián a člen výboru David Hlisnikovský. Během roku 2013 proběhlo 6 floristických exkurzí, jak v samostatné režii pobočky, tak ve spolupráci s dalšími státními i nevládními organizacemi. Jedna exkurze byla zaměřena na mechorosty. Mechorostům byly věnovány také dva praktické workshopy zaměřené na determinaci vybraných druhů (zorganizovala Jana Tkáčiková). Uskutečnil se také třídenní floristický minikurz na Osoblažsku (zorganizovali Zuzana Mruzíková a David Hlisnikovský). V únoru 2013 vyšly Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 2. Pobočkový zpravodaj, který od tohoto čísla dostal novou grafickou úpravu, přinesl na 72 stranách podrobné výsledky a postřehy z exkurzí i další botanické materiály a data vztahující se k regionu působnosti pobočky. Editory čísla byli Petr Kocián, Jana Tkáčiková a Marie Popelářová.

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2013

V roce 2014 pracoval výbor ve složení: předseda Martin Dančák, místopředsedkyně Jana Tkáčiková, jednatelka Marie Popelářová, hospodář Petr Kocián a člen výboru David Hlisnikovský. Během roku 2014 proběhlo 7 floristických exkurzí, jak v samostatné režii pobočky, tak ve spolupráci s dalšími státními i nevládními organizacemi. Jedna exkurze pak byla zaměřena na mechorosty. Mechorostům byl věnován také jeden praktický workshop zaměřený na determinaci vybraných druhů (zorganizovala Jana Tkáčiková). Uskutečnil se také třídenní floristický minikurz na Valašskokloboucku (zorganizovali Jana Tkáčiková, Karel Fajmon a Martin Dančák). Na závěr roku se konalo determinační setkání, které proběhlo v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a které bylo věnováno rodu Centaurea s důrazem na sekci Jacea. Setkání vedl Petr Koutecký. V průběhu roku probíhaly technické přípravy na plánované spuštění Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS. Garantem projektu byl Petr Kocián. V únoru 2014 vyšly Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 3. Pobočkový zpravodaj přinesl na 72 stranách podrobné výsledky a postřehy z exkurzí i další botanické materiály a data vztahující se k regionu působnosti pobočky. V průběhu roku vyšly také dvě samostatné přílohy věnované výsledkům minifloristického kurzu na Osoblažsku 2013 (Příloha č. 1) a výsledkům pilotního projektu záznamu rostlin do připravované nálezové databáze (Příloha č. 2). Redakční rada Zpráv MSP ČBS pracovala ve složení Petr Kocián (předseda), Blanka Brandová, Martin Dančák, David Hlisnikovský, Veronika Kalníková (výkonný redaktor), Svatava Kubešová, Marie Popelářová a Jana Tkáčiková.

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2014

V roce 2015

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2015

V roce 2016 pracoval výbor ve složení: předseda Martin Dančák, místopředsedkyně Jana Tkáčiková, jednatelka Marie Popelářová, hospodář Petr Kocián a členové výboru David Hlisnikovský, Veronika Kalníková. Během roku 2016 proběhlo 10 floristických exkurzí, jak v samostatné režii pobočky, tak ve spolupráci s dalšími státními i nevládními organizacemi. Jedna exkurze byla zrušena a nahrazena akcí spojenou se sběrem dat z území ohroženého plánovanou výstavbou přehradní nádrže Skalička. Na závěr roku se konalo determinační setkání, které proběhlo v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a které bylo věnováno rodu Epilobium. Setkání vedl Jiří Danihelka. Pobočka také zaštítila projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Tomuto projektu je věnována samostatná webová stránka www.mapovanivs.cz, kde jsou postupně zveřejňovány zjištěné výsledky. V roce 2016 pokračovalo zapisování do Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS (www.nalezovka.cz), avšak prvotní představy o zdvojnásobení počtu zapsaných údajů se nepodařilo naplnit. K 27. 12. 2016 tak obsahovala databáze celkem 16 642 floristických záznamů. Pokračovala spolupráce s projektem PLADIAS o výměně dat, kdy Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS je jedním z datových zdrojů pro tvorbu map rozšíření cévnatých rostlin ČR. Ke konci roku 2016 proběhl další import dat z Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS do centrální databáze projektu PLADIAS. Garantem a správcem databáze je Petr Kocián. V únoru 2016 vyšly Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 5. Nové číslo pobočkového zpravodaje přineslo na 64 stranách podrobné výsledky a postřehy z exkurzí i další botanické materiály a data vztahující se k regionu působnosti pobočky. Redakční rada Zpráv MSP ČBS pracovala v roce 2016 ve složení Veronika Kalníková (předsedkyně), Blanka Brandová, Martin Dančák, David Hlisnikovský, Michal Hroneš, Petr Kocián (technický redaktor), Svatava Kubešová, Marie Popelářová a Jana Tkáčiková.

Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2016

Ve volebním období 2019-2021 pracoval výbor  pobočky v tomto složení:

Jana Tkáčiková (předsedkyně), Zbyněk Hradílek (místopředseda), Michal Hroneš (jednatel), Václav Dvořák, Veronika Kalníková

Floristické minikurzy na území Moravskoslezské pobočky

2012: Plumlovsko (1. minikurz) — výsledky nebudou publikovány — 5.–7. 5. 2012– Zorganizoval Jaroslav Podhorný

2013: Osoblažsko (2. minikurz)výsledky publikovány (Mruzíková & Hlisnikovský 2014)
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 1: 3–48.

2014: Valašskoklouboucko (3. minikurz)výsledky publikovány (Tkáčiková et al. 2015)
Tkáčiková J., Dančák M. & Fajmon K. [eds] (2015): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 4, Příloha 2: 3–48.

2017: Rychlebskohorsko (4. minikurz) — výsledky dosud nepublikovány, předpokládaný termín publikace: jaro 2023 — 26.–28. 5. 2017 — Zorganizovali Radim Hédl a Magda Zmrhalová

2018: Slezské Beskydy (5. minikurz) — výsledky dosud nepublikovány, předpokládaný termín publikace: konec roku 2022 — 22.–24. 6. 2018 — Zorganizovali Jana Tkáčiková a Vítězslav Plášek

2019: Králický Sněžník (6. minikurz) — výsledky dosud nepublikovány, předpokládaný termín publikace: konec roku 2022 — 14.–16. 6. 2019 — Zorganizovali Petr Petřík a Martin Mokrejš

2020: Zábřežsko (7. minikurz) — výsledky dosud nepublikovány, předpokládaný termín publikace: jaro 2023 — 12.–14. 6. 2020 — Zorganizovali Martin Dančák a Michal Hroneš

2021: Jakartovice (8. minikurz) — výsledky dosud nepublikovány, předpokládaný termín publikace: podzim 2022 — 18.–20. 6. 2021 — Zorganizovali Šárka Cimalová a David Hlisnikovský

Floristické kurzy na území Moravskoslezské pobočky

1975: Frýdek-Místek (14. kurz) — výsledky publikovány (Skalický et al. 1978)

Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. [red.] (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.–13.7.1975. – Práce a studie Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku 3: 1–246.

1982: Šumperk (21. kurz) — výsledky publikovány (Grulich 2009)

Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kurzu Československé botanické společnosti v Šumperku (2.-10.7.1982). – Zprávy České botanické společnosti 44, Příloha 2009/1: 107–151.

1989: Bruntál (28. kurz), výsledky publikovány (Hradílek et al. 1999)

Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. – Olomouc.

1999: Nový Jičín (38. kurz) — výsledky publikovány (Grulich 2003)

Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10.července 1999). – Zprávy České botanické společnosti 38, Příloha 2003/2: 89–174.

2008: Vsetín (47. kurz)výsledky publikovány (Koutecký et al. 2009)

Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. [eds.] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). – Zprávy České botanické společnosti 44, Příloha 2009/1: 1–106.

2015: Litovel (?. kurz) — výsledky publikovány (Dančák et al. 2021)

Dančák M., Tkáčiková J., Grulich V., Hlisnikovský D., Hoffman A., Chrtek J., Lepší M., Lustyk P., Petřík P., Prančl J. & Štěpánek J. (2021): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Litovli (12.–18. července 2015). – Zprávy České botanické společnosti 56: 249–300.