Odkazy

Botanické společnosti

Časopisy

Mapové podklady a aplikace

Digitální knihovny

Flóry

Databáze

Bibliografie

Herbáře

Seznamy cévnatých rostlin

Seznamy mechorostů

Portály

Univerzity

Muzea

Botanické zahrady

Ostatní

Bryologie

Lichenologie