Deyl Čestmír

* 14. 10. 1927, Všetuly – † 6. 6. 2003, Olomouc

Čestmír Deyl se narodil 14. října 1927 ve Všetulech, dnes patřících k městu Holešov. V krajině Hané prožil své dětství a s oblibou trávil čas v místním cukrovaru, kde pracoval jeho otec. Možná i toto prostředí jej později přivedlo ke studiím na Českém vysokém učení technickém v Praze. Jako vystudovaný chemik se uplatnil v podniku Sigma v Lutíně. Svůj životní čas rozdělil mezi svou profesi a celoživotní vášeň – botaniku. Fascinovala jej již od mládí, o čemž svědčí herbářové doklady datované už ke konci 30. let 20. století. Vážněji se o obor začal zajímat až na gymnáziu v Holešově, systematickému výzkumu květeny Hané se věnoval od 50. let, kdy se po studiích v Praze přestěhoval do Olomouce.

Region Hané se pro Čestmíra Deyla stal osudovým. Soustavným bádáním trvajícím až do počátku 21. století navázal na předchozí generace vynikajících floristů, jako byl Josef Podpěra, Jindřich Laus či Josef Otruba. Pilně sbíral a dokladoval nálezy, aktivně se účastnil celostátních floristických kurzů Československé, později České botanické společnosti, spolupracoval s katedrou botaniky Univerzity Palackého, stejně jako s Vlastivědným muzeem a jeho Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci, jíž byl od 70. let členem. Intenzivně zkoumal květenu Olomoucka, Bruntálska a Prostějovska a ze svých terénních průzkumů sepisoval stovky manuskriptů, jež poskytl Agentuře ochrany přírody a krajiny (dřívějšímu Okresnímu středisku státní památkové péče a ochrany přírody), která je spravuje dodnes. Tyto manuskripty se tak staly zásadním materiálem k poznání regionální květeny a jejích proměn v průběhu druhé poloviny 20. století. Deyl měl vytříbený pozorovací talent, o čemž svědčí i řada fytogeograficky cenných nálezů. Zmiňme alespoň nálezy některých vzácných druhů: Nasturtium microphyllum a Angelica palustris u Hrdibořic, Salix starkeana na Planých loučkách u Olomouce, Misopates orontium na Svatém Kopečku či Thesium ramosum u Kraliček u Prostějova. Cíleně se zabýval i vybranými rody jako Rosa, Carex a Euphrasia.

Jeho kolegové na něj vzpomínají jako na člověka skromného, svědomitého, tichého až plachého, přesto velmi milého, který se dokázal nadchnout zdánlivě obyčejnými věcmi. Botanice a floristickému průzkumu se věnoval až do konce života, který nastal po vážné nemoci 6. června 2003. Čestmír Deyl je pohřben na hřbitově v Olomouci m. č. Nové Sady. Jeho odkaz však přetrvává dál, v podobě četných manuskriptů, několika níže uvedených floristických studií, stejně jako v bohatém herbářovém materiálu z let 1938–2002 čítajícím více než 10 000 položek, který je součástí herbářových sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. Na botanikovu počest byla jeho jménem v roce 2015 pojmenována Evropsky významná lokalita a Přírodní památka Deylův ostrůvek nacházející se na Hané u obce Bolelouc.

S použitím následujících zdrojů zpracoval Václav Dvořák. Fotografie Č. Deyla byla laskavě poskytnuta z archivu rodiny.

Bednář V. (1988): Ing. Čestmír Deyl – 60 let. – Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 253: 39.

Dvořák V. (2012): Thesium arvense Horv. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Republicae Bohemicae. X., Zprávy České botanické společnosti 47: 146–147.

Dvořák V. & Hlinická V. (2017): K nedožitým devadesátinám Čestmíra Deyla (1927–2003). – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313: 76–78.

Publikace Č. Deyla:

Deyl Č. (1968): Carex pediformis C. A. Mayer u Náměšti na Hané. – Zprávy Československé botanické společnosti 3: 144–146.

Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. – Zprávy Československé botanické společnosti 8: 96–107.

Deyl Č. (1976): Druhý příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. – Zprávy Československé botanické společnosti 11: 17–26.

Deyl Č. (1982): Nasturtium microphyllum (Boenn.) Reichenb. a jiné vzácné rostliny na Hané u Hrdibořic. Zprávy Československé botanické společnosti 17: 53–56.

Bednář V., Deyl Č. & Trávníček B. (1987): Ohrožené a vzácné rostliny Olomoucka. – Severočeskou přírodou 20: 121–125.

Bednář V., Deyl Č. & Trávníček B. (1988): Vyhynulé a ohrožené taxony vyšších rostlin z Olomoucka. – Acta Universatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Biologica 28: 27–40.

Bednář V., Deyl Č. & Trávníček B. (1991): Druhý floristický příspěvek ke květeně Nízkého Jeseníku. – Acta Universatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Biologica 31: 95–113.

Deyl Č. & Koblížek J. (1994): Vrba bledá – Salix starkeana Willd., vyhynulý druh České republiky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Naturales 79: 193–195.

Výběr z manuskriptů Č. Deyla:

Deyl Č. (1980): Les Doubrava jihozápadně od Střelnice. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1980): Doubrava za Červenkou u Nového Dvora. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1982): Háj s upolínem (Trollius altissimus Crantz) za Litovlí. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1982): Háj s tulipánem lesním (Tulipa sylvestris) za Litovlí. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1982): Listnaté lesy nejzazší části výběžku Doubravy severozápadně od Litovle. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1982): Pískovny v Černovírském lese u úpravny vod. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1983): Tůně při železnici v Doubravě východně od Moravičan. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1983): Hradisko u Moravičan v Doubravě. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1985): Příkopy a silnice z Litovle k Novým Zámkům. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1985): Pás lesa od Nových Zámků k Litovli. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1986): Hájová květena v listnatém lese severně od Vísky u Litovle mezi Moravou a Malou Vodou. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1988): Sněženka bílá (Galanthus nivalis) v Doubravě u Moravičan. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1988): Terénní vlna S u Horky nad Moravou. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Malíškova pískovna. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Pískovna Sekerník SV od Křelova. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Bezejmenná zarostlá pískovna JV od Chomoutova. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Pískovna S od Nákla. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Zavadilova pískovna. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Pískovny při chatařské oblasti Pustatiny. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Taláškova pískovna. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Pískovny Jezírka S od Lazců. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Dudkova a jiné menší pískovny S od Lazců. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1989): Lužní les při Zámecké Moravě jižně od Nových Zámků – lokalita pérovníku pštrosího, Matteuccia struthiopteris. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště
Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1992): Les Horka, dubohabřina a louky na území hájovny U Tří Mostů – bažantnice. – Ms. [Depon. in: AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Litovel].

Deyl Č. (1992): Louka uvnitř Černovírského lesa. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro
ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1993): Zachovalá louka J od Černovírského lesa. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (1993): Luční porost při jižním okraji Černovírského lesa. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (2000): Grygárkovo jezírko za Řepčínem S od Olomouce. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (2001): Tůň u železniční stanice Horka nad Moravou. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (2001): Ostrůvek na Poděbradových pískovnách. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].

Deyl Č. (2001): Květnatá louka za Moravskými železárnami při Častavě. – Ms. [Depon. in: SAGITTARIA – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc].