Floristický kurz ČBS 2014 – Podbořany – ohlédnutí

Ve dnech 29. 6. – 5 .7. 2014 se uskutečnil další floristický kurz České botanické společnosti, který se tentokrát konal opět v severních Čechách (kurz organizačně zajišťovala Severočeská pobočka ve spolupráci s ústředím ČBS).

Základnou se nám staly Podbořany, ze kterých jsme vyráželi na exkurze do širšího okolí tohoto asi 6,5 tisícového města, včetně Vojenského újezdu Hradiště.

Trasy měly být vedeny do fytochorionů termofytika (1. Doupovská pahorkatina, 2a. Žatecké Poohří, 2b. Podbořanská kotlina a okrajově 6. Džbán) a mezofytika (okrajově 28e. Žlutická pahorkatina, 29. Doupovské hory a 30b. Rakovnická kotlina). Na jednotlivé trasy jsme vyráželi běžnou autobusovou či vlakovou dopravou, dále objednaným autobusem či pouze pěšky.

Z avizovaných druhů (v informačních materiálech ke kurzu) jsme viděli např. Neotia nidus-avis, Daphne mezereum, Lilium martagon, Anthericum ramosum i A. liliago, Dictamnus albus, Centaurea stoebe, Melampyrum arvense, Lathyrus nisolia, Androsace elongata, Caucalis platycarpos, Myosurus minumus, Papaver argemone, Anagallis phoemina, Chenopodium vulvaria, Spergula morisonii, Polygala chamaebuxus, Helichrysum arenarium, Iris sibirica, Trollius altissimus a další. Mimo již zmíněné taxony jsme dále měli možnost vidět Viola elatior, Lathyrus hirsutus, Bromus japonicus, Bupleurum longifolium, Peucedanum oreoselinum, Potamogeton alpinus, Artemisia campestris, Antennaria dioica, Ventenata dubia, Berula erecta, Scrophularia umbrosa, Euphrobia exigua, Hypochaeris maculata, Picris hieracioides, Ranunculus arvensis, Cota tinctoria, Triglochin palustris, Thesium alpinum, Urtica urens aj.

Mezi 19. a 20. hodinou jsme se pravidelně scházeli v jídelně, kde se referovalo o nálezech během jednotlivých exkurzních tras toho dne. Poté jsme se zapisovali na exkurzní trasy následujícího dne (s výjimkou exkurzí vedených do Vojenského újezdu, kam se zapisovalo hned první den). Večery nám pak mimo jiné zpříjemňovala hra na kytaru v místní hospodě, za což patří dík našim neúnavným kolegům.

Našeho botanizování se zúčastnilo i několik dítek přítomných botaniků. Ve čtvrtek byli tito nejmladší účastníci kurzu odměněni památečními diplomy.

Příští kurz se uskuteční někde na území v působnosti Moravskoslezské pobočky

DSC08981_urcovani-zblochanu

DSC09025_urcovani-ostris

DSC09043_David-H.-vytahuje-z-vody-rdest

————–
Text a foto: Zuzana Mruzíková

Krajinu Podbořanska už více než 6000 let ovlivňuje člověk. Je pro ni typický mírně zvlněný reliéf, převažující pole a velká míra odlesnění. Pro floristy jsou bezesporu nejzajímavější zbytky xerotermní travobylinné vegetace vyvinuté jako náhradní společenstvo na odlesněných zpravidla jižně exponovaných svazích. Tato vegetace odpovídá svazům Festucion valesiacae, Bromion a Coronillo-Festucenion rupicolae. Bohužel, v minulém a předminulém století byla velká část opětovně zalesněna (hojně vysazována Robinia pseudacacia, Pinus sylvestris a Quercus sp.). Zbývající plochy jsou ohroženy absencí hospodaření (pastva a kosení), což jsme také mohli během exkurzí potvrdit – většina lokalit zarůstala náletem křovin a stromů. Ze zajímavějších druhů jsme viděli: Carex humilis, Veronica teucrium, Centaurea stoebe, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Artemisia campestris, Thymus pannonicus, Melampyrum arvense, Anthericum liliago, A. ramosum, Achillea setacea, Inula hirta, Cirsium acaule, C. pannonicum, Astragalus cicer, Trifolium alpestre, Prunella grandiflora, Lathyrus nissolia, Orobanche kochii, O. lutea a další.

Dalším zajímavým biotopem byla pole, na jejichž okrajích se místy zachovala archeofytní společenstva plevelů. Z ohrožených a vzácnějších plevelů jsme viděli: Anagallis foemina, Aphanes arvensis, Caucalis platycarpos (ne na poli, ale v trávníku s narušeným povrchem půdy), Anthemis austriaca, Centaurea cyanus, Lycopsis arvensis, Myosurus minimus, Papaver dubium, Ranunculus arvensis, Rhinanthus alectorolophus, Vulpia myuros a další. Velkým zážitkem byl nález stovek rostlin rmenu smrdutého (Anthemis cotula).

Z lesní vegetace jsme viděli pouze fragmenty původních společenstev acidofilních doubrav (Genisto germanicae-Quercion), černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a teplomilných doubrav (Quercion petraeae). Šťastlivci, kteří se dostali do VÚ Hrádek (počet byl omezen) navštívili také květnaté bučiny svazu Fagion.

————–
Text a foto: Jana Tkáčiková

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Floristické kurzy ČBS. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.