Floristický minikurz do západní části Hostýnských vrchů – krátký report

Floristický minikurz Moravskoslezské pobočky ČBS v západní části Hostýnských vrchů proběhl v termínu 2. – 4. června 2023. Východiskem nám byla obec Rusava rozkládající se v údolí potoků Rusava a Ráztoka. 47 účastníků se postupně vydalo na 18 exkurzních tras, které z větší části náležely k fytogeografickému okresu 81. Hostýnské vrchy, v oblasti rusavských údolí a při severozápadním úpatí Hostýnských vrchů také k podokresu 76a. Moravská brána vlastní. Nejčastěji jsme prozkoumávali vegetaci mezofilních luk a pastvin, acidofilních lemů, bučin a dubohabřin, eutrofních lučních mokřadů a vzácně také luční bazická slatinná prameniště. Vedení tras se laskavě ujali Petra Hájková, David Hlisnikovský, David Horák, Zbyněk Hradílek, Michal Hroneš, František Lamla, Josef Plaček a Jana Tkáčiková. Organizování kurzu se chopili David Horák, Zbyněk Hradílek a Marie Popelářová.

V průběhu tří dnů se podařilo ověřit či nově nalézt řadu vzácnějších druhů rostlin. K zajímavějším lučním rostlinám patří například hvozdík kartouzek širolistý (Dianthus carthusianorum subsp. latifolius), svízel severní (Galium boreale), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa), snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum), srpice barvířská (Serratula tinctoria), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), jetel alpínský (Trifolium alpestre), nově se podařilo najít vratičku měsíční (Botrychium lunaria). Na mokřadech a vlhkých loukách nás zaujaly populace ostřice křivoklasé (Carex curvata) a ostřice Hartmanovy (Carex hartmanii), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), bahničky jednoplevé (Eleocharis uniglumis), kosatce sibiřského (Iris sibirica), koromáče olešníkového (Silaum silaus), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica) i kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia), potvrdili jsme početnou populaci drobné kapradinky hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum). V suchých acidofilních lemech rostl čilimník nízký (Chamaecytisus supinus), v listnatých lesích jsme zaznamenávali okrotici bílou (Cephalanthera damasonium) i o. dlouholistou (C. longifolia). V území jsme si mohli dobře demonstrovat determinační rozdíly roztroušeně se vyskytující ostřice zelenoklasé (Carex agastachys) a vzácnější příbuzné ostřice převislé (Carex pendula), obě z okruhu ostřice převislé (Carex pendula agg.). Ojediněle jsme zaznamenali i výskyt zdomácnělého neofyta badilu úzkolistého (Sisyrinchium montanum). Na Rusavě na bazických lučních prameništích rostla ostřice Davallova (Carex davalliana) a ostřice oddálená (C. distans), kruštík bahenní (Epipactis palustris) a suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium). V Rajnochovicích byl potěšující nový nález dvou bazických svahových pramenišť se suchopýrem širolistým (Eriophorum latifolium). Na třetím nalezeném prameništi nás navíc mile překvapila bohatá populace bařičky bahenní (Triglochin palustris), skřípinky smáčknuté (Blysmus compressus) a ostřice oddálené (Carex distans).

Součástí společného večerního setkávání se kromě prezentace výsledků z exkurzí staly i přednášky – o karpatských lučních slatinných mokřadech a prameništích v podání Mgr. Petry Hájkové, Ph.D. a o záchranném programu na snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum) prezentovaném Ing. Tomášem Svačinou.

Celý floristický minikurz se nesl v radostném duchu a věříme proto, že si účastníci odnesli pěkné zážitky botanické i společenské. Jsme rádi, že jsme mohli navštívit a poznat oblast Hostýnských vrchů a současně doplnit údaje o výskytu a rozšíření některých rostlinných druhů, které v území dosud chyběly. Výsledky budou publikovány formou vydání přílohy ke Zprávám Moravskoslezské pobočky ČBS. Nezbývá než poděkovat všem za účast a těšit se na další floristický minikurz.

text: Marie Popelářová

Foto 1. Exkurzní skupina na Rusavě – Hořansku pod vedením Davida Hlisnikovského (autor: M. Popelářová)

Foto 2. Pestrá luční společenstva na Rusavě (autor: M. Popelářová)

Foto 3. V území poměrně vzácný vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa) (autor: V. Petrů)

Foto 4. V Hostýnských vrších velmi vzácně se vyskytující hlavinka horská (Traunsteinera globosa) (autor: Z. Lukešová)

Foto 5. Držková – extenzivně využívaná krajina s pastvou koní (autor: J. Plaček)

Foto 6. Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) roste ve východní části ČR poměrně vzácně; stanovištěm jsou eutrofnější mokřady (autor: A. Honc)

Foto 7. Bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis) roste na mokřinách; v Hostýnských vrších je patrně roztroušeně (autor: A. Honc)

Foto 8. Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) je v Hostýnských vrších pravděpodobně nejčetnější orchidejí (autor: A. Honc)

Foto 9. Lesní orchidej okrotice bílá (Cephalanthera damassonium) (autor: A. Honc)

Foto 10. Přestávka k poznámkám (autor: M. Popelářová)

Foto 11. Bařička bahenní (Triglochin palustris) patří k vzácným druhům slatinných mokřadů (autor: A. Honc)

Foto 12. Nenápadná skřípinka smáčknutá (Blysmus compressus) na slatinném prameništi v Rajnochovicích (autor: A. Honc)

Foto 13. Ostřice oddálená (Carex distans) indikuje vápnité mokřady (autor: A. Honc)

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.